Általános Szerződési Feltételek


Jelen oldal tartalmazza Kiss Ágnes e.v. mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által az Ambajoga.hu oldalon üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Kiss Ágnes e.v.
 • Nyilvántartási száma: 50759730
 • A szolgáltató székhelye:1154 Budapest, Kis Rákos utca 29
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@ambajoga.hu
 • Adószáma: 67786293142
  Telefonszáma: 0620 444 6853
  A szerződés nyelve: magyar
  A weboldal/tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG", Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Svájc

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


Adatkezelési szabályok:

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 (továbbiakban: Szolgáltatás)

1. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége havi előfizetési díj ellenében.

Ambajoga 2.0 - Seniorjóga online, előfizetés keretében, részvételi lehetőség "élő" valós idejű jógaórán a Facebook-Ambajoga 2.0 csoportban. (heti egy alkalom)

Rendelés menete

1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

2. Regisztráció
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő "Regisztráció" menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

Az online webshopot a Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc
 üzemelteti, a számlázást a Számlázz.hu programja, a bankkártyás fizetést a Paypal  végzi.

3. A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére az 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.  A szolgáltatás igénybevételére havi (megújuló) előfizetés keretében van lehetőség. A hozzáférés érvényessége az e-mailes értesítéstől számított 30 nap. 

4. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása.
Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. Kivéve Ambajoga 2.0 - Seniorjóga online előfizetés esetében, mely 6 hónap futamidejű. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, a Szolgáltató adatai pontban jelölt e-mailcímére kell megküldeni. Az ismétlődő fizetés a megrendelő írásbeli nyilatkozatával lemondásával kerül megszüntetésre. 


Árak / fizetési lehetőségek 


1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap "Tudnivalók/Árak" menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap "Árak" menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat elektronikusan írásban értesíti. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
2. A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
3. A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden az Ambajoga.hu által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt lehetővé tegyék. Estleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például "out of the office" értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról az Ambajoga.hu-t értesíteni.

2. A felhasználó beleegyezik illetve tudomásul veszi, hogy számláját elektronikus (e-számla) kapja meg, a regisztráció/vásárláskor megadott email címére.


Panaszkezelés

A Felhasználó esetleges panaszával a Szolgáltatót elektronikusan írásban keresheti meg.

Vegyes rendelkezések

1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

6 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi/Kerületi Bíróság/Törvényszék illetékességét.